ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας συνίσταται στη συμβατική δέσμευση για την πληρωμή των εξόδων/αμοιβών δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή κ.λπ. καθώς και την παροχή άλλων υπηρεσιών, που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Ποιές δαπάνες πληρώνοντα

 •  Αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Οι νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Καλύψεις Ενδεικτικά

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημείωσης
 • Υπεράσπιση των επιχειρήσεων σε ποινικά δικαστήρια
 • Υπαλληλικές/Εργατικές διαφορές με το προσωπικό της επιχείρησης
 • Μισθωτές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της επιχειρηματικήες/επαγγελματικήες στέγης
 • Διαφορές της επιχείρησης με ασαφαλιστικές εταιρίες
 • Διεκδίκηση Ακάλυπτων επιταγών-ανεξόφλητα τιμολόγια-Απλήρωτες συναλλαγματικές-μη τήρηση ιδιωτικών συμφωνητικών

Σημαντικό

Διεκδικήστε επισφαλής απαιτήσεις ενοχικών συμβάσεων έως και 5 έτη πριν !

Δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού  για οφειλές 5 ετιας