Η Ασφάλιση απευθύνεται σε Μέλη Διοικητικού, Στελέχη καθώς και Υπαλλήλους της Επιχείρησης.

Επιπλέον ασφαλισμένος θεωρείται η ίδια η επιχείρηση για απαιτήσεις σχετικά με κινητές αξίες όπως και για απαιτήσεις εργατικής πρακτικής.

   Τι καλύπτει:

 • Ποσά που θα επιδικαστούν ως αποζημίωση από τα αρμόδια δικαστήρια
 • Τα έξοδα νομικής υποστήριξης
 • Τα ποσά εξώδικου συμβιβασμού

    Στην επιχείρηση:

 • Οικονομική ζημιά εξαιτίας ευθύνης προς τρίτους ως νομικό πρόσωπο

 • Έξοδα υπεράσπισης-ερευνών

 • Απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων

   Ενδεικτικά μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις από:

 • Μετόχους για μείωση αξίας μετοχής, παραπλάνηση, κακή διαχείριση, αναίτια έξοδα κ.α
 • Υπαλλήλους για παράνομη καταγγελία σύμβασης, μη δικαιολογημένη άρνηση προαγωγής, μεροληψία κ.α
 • Πελάτες & Ινστιτούτα καταναλωτών κ.α
 • Κρατικές Υπηρεσίες & Οργανισμούς για ατιμία, απάτη κ.α
 • Ανταγωνιστές για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.