ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η ασφάλιση πιστώσεων είναι ενα πολυεργαλείο που συνδιάζει χρηματοοικονομική και ασφαλιστική κάλυψη, σχεδιασμένο να προστατέψει το σημαντικό ίσως, καθώς και το μοναδικό στοιχείο του ενεργητικού της επιχείρησης που είναι ακόμα ανασφάλσιτο:Τις εμπορικές απαιτήσεις.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων αφορά και καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις - δηλαδή εκείνες που πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών -των επιχειρήσεων ώστε να διασφαλίζονται οι ταμειακές ροές τους. Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε, προσδιορίζουμε τη χρηματοοικονομική ευρωστία των πελατών σας και σας ενημερώνουμε, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε τις εμπορικές συναλλαγές με σιγουριά. Σε περίπτωση πτώχευσης ή καθυστέρησης πληρωμής των πελατών σας, θα αποζημιωθείτε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρείχατε.

                                                                                                     ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Αποκτήστε πρόσβαση σε ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το μεταβαλλόμενο ρίσκο του χαρτοφυλακίου πελατών σας.

Εντοπίστε και διαχειριστείτε τις παραγγελίες και τις πληρωμές των πελατών σας με μεγαλύτερη σιγουριά.

 

                                                                                                     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι εμπορικές απαιτήσεις σας προστατεύονται και οι ταμειακές σας ροές και το περιθώριο κέρδους σας εξασφαλίζονται περαιτέρω.

Η ισχύς της επιχείρησης θα είναι εμφανής στις τράπεζες, στους ελεγκτές και στους επενδυτές.

 

                                                                                                   ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εντοπίστε τις ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης. Αποδεσμεύστε πόρους για να αναπτύξετε τις πωλήσεις σας με νέους πελάτες και σε νέες αγορές.