Δήλωση ενημέρωσης ή / και συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το ασφαλιστικό γραφείο Βασιλειάδης Χρήστος το οποίο εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη Έβρου Μαζαράκη 1 με ΑΦΜ 046199454, ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης τηλ. 2551080344 και email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ως υπεύθυνα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ) και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. Αντίγραφο της παρούσας δήλωσης χορηγείται στο υποκείμενο ενώ, επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το ασφαλιστικό γραφείο Βασιλειάδης Χρήστος βρίσκονται αναρτημένες και στον ιστότοπο αυτού στη διεύθυνση www.xvasileiadis.gr

 1. Πηγές συλλογής & Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

1.1 Το ασφαλιστικό γραφείο Βασιλειάδης Χρήστος συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων, μέσω των υπαλλήλων του ή συνεργαζόμενων με αυτόν ασφαλιστικών διαμεσολαβητών:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης

Πχ όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου, ΑΦΜ

β. Δεδομένα Επικοινωνίας

Πχ διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου, φαξ

γ. Δεδομένα Πληρωμής

Πχ τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές / πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες

δ. Δεδομένα Ασφάλισης
*υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης

Δεδομένα απαραίτητα για διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης (πχ [κατά περίπτωση] είδος ζημιάς, έγγραφα απαραίτητα για τον έλεγχο κάλυψης, λοιπά σχετικά έγγραφα αναγγελλόμενης ζημιάς)

ε. Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό)

*υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης

Δεδομένα του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ απαραίτητα για τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου κάλυψης, ή/ και τον διακανονισμό και την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης (πχ δεδομένα υγείας σε περίπτωση βλάβης σώματος ή υγείας, δεδομένα ποινικών αδικημάτων ή/ και καταδικών)

στ. Δεδομένα αφορώντα ποινικές καταδίκες και αδικήματα

*υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης

Δεδομένα του άρθρου 10 του ΓΚΠΔ απαραίτητα για τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου κάλυψης, ή/ και τον διακανονισμό και την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης

στ. Δεδομένα διακανονισμού

*υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης

Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής [κατά περίπτωση] αποζημίωσης/ ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν.

 • Όταν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων ενεργεί υπό την ιδιότητα του νόμιμου προσώπου που αιτείται ασφάλιση, τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου συλλέγουν μόνον την ακόλουθη κατηγορία προσωπικών δεδομένων του νόμιμου εκπροσώπου, μέσω των υπαλλήλων του, ή των συνεργαζόμενων με αυτόν ασφαλιστικών διαμεσολαβητών:

Δεδομένα Ταυτοποίησης

Πχ όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου, ΑΦΜ

 1. Σκοποί επεξεργασίας

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

Α. Η ενημέρωση του ασφαλιστικού γραφείου Βασιλειάδης Χρήστος για την πρόθεση του αιτούντος (υποκειμένου των δεδομένων) για την κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης,

Β. η παροχή στο υποκείμενο των δεδομένων υπομνήσεων και οδηγιών και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών κατά το προσυμβατικό στάδιο πριν την κατάρτιση της σύμβασης ασφάλισης, όπως αυτά περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης.

Γ. η έρευνα που δύναται να πραγματοποιήσει το ασφαλιστικό γραφείο Βασιλειάδης Χρήστος σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης του υποκείμενου,

Δ. η σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου ασφαλιστικής κάλυψης, του τυχόν διακανονισμού της ασφαλιστικής περίπτωσης, τις καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος), της καταβολής ασφαλιστικών αποζημιώσεων, της διενέργειας άλλων τυχών πληρωμών προς τους ασφαλισμένους ή δικαιούχους του ασφαλίσματος, τα αντασφάλισης, της επικοινωνίας και ενημέρωσης του υποκειμένου, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης,

Ε. η συμμόρφωση του ασφαλιστικού γραφείου Βασιλειάδης Χρήστος με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της πρόληψης και διερεύνησης της ασφαλιστικής εξαπάτησης, εγκλημάτων (καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτης), της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις και απόκρισης σε αιτήματα δημοσίων αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής του υποκειμένου),

Στ. η ανάλυση και διαχείριση άλλων επιρρηματικών κινδύνων, η διαχείριση παραπόνων και σχολίων, στο πλαίσιο συμμόρφωσης του ασφαλιστικού γραφείου Βασιλειάδης Χρήστος με νόμιμη υποχρέωση, καθώς και η έρευνα ικανοποίησης πελατών,

Ζ. η θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων του ασφαλιστικού γραφείου Βασιλειάδης Χρήστος, η διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών των του ασφαλιστικού γραφείου Βασιλειάδης Χρήστος και των υποδομών του IT, σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η λειτουργία των συστημάτων ΙΤ, η φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, η ανάλυση δεδομένων, η διαχείριση αρχείων και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων του γραφείου.

Η. η εμπορική προώθηση του ασφαλιστικού γραφείου Βασιλειάδης Χρήστος, η οποία θα μπορεί να αποστέλλει sms, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να καλέι το υποκείμενο των δεδομένων (εφόσον παράσχει τη συγκατάθεση του) τηλεφωνικός για να τον ενημερώσει για νέα ασφαλιστικά προγράμματα, προσφορές και συνεργασία με άλλες ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν άλλους κινδύνους.

Επισημαίνεται ρητά ότι το υποκείμενο δικαιούται να μην παράσχει τη συγκατάθεση του για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας (εμπορική προώθηση), ανεξάρτητα από την τυχών παροχή συγκατάθεσης για οποιουσδήποτε άλλους από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου είναι απαραίτητη για τη σύναψη και εν συνεχεία εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Το υποκείμενο δεν έχει υποχρέωση να τα παράσχει, ενημερώνεται ωστόσο ότι η μη παροχή προσωπικών δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση, αντίστοιχα, της σύμβασης, μπορεί να σημαίνει ότι δε μπορεί να συναφθεί η σύμβαση ή να εκτελεστεί σε κάποια από τις πτυχές της (πχ αποζημίωση).

 1. Νομική βάση επεξεργασίας

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι νομικές βάσεις επί των οποίων πραγματοποιείτε η επεξεργασία των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:

 • Άρθρο 6 Παρ.1 α ΓΚΠΔ, δηλαδή η συναίνεση του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, αν και εφόσον το υποκείμενο την παράσχει εγγράφως,
 • Άρθρο 6 Παρ.1 β του ΓΚΠΔ, αφού η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ασφάλισης, της οποίας ο ασφαλισμένος ως υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,
 • Άρθρο 6 Παρ.1 στ του ΓΚΠΔ, δηλαδή η εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων του ασφαλιστικού γραφείου Βασιλειάδης Χρήστος για την αποτελεσματική λειτουργία τους, όπως τα έννομα αυτά συμφέροντα περιγράφονται στους σκοπούς παραπάνω στη παράγραφο 2 Γ,Ε,ΣΤ και Ζ.

Ειδικά για την περίπτωση των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα») που ανωτέρω περιγράφονται, το υποκείμενο των δεδομένων ασφάλισης παρέχει με την υπογραφή της παρούσας τη ρητή συγκατάθεση του, κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 α ΓΚΠΔ, για την επεξεργασία τους σύμφωνα με τους αναφερόμενους παραπάνω σκοπούς.

 1. Διαβίβαση & Κατηγορίες Αποδεκτών

Το ασφαλιστικό γραφείο Βασιλειάδης Χρήστος μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σε άλλους οργανισμούς όπου έχουν σύμβαση αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης έπειτα από την υποβολή νόμιμου αιτήματος, σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ / ΕΦΚΑ) και στο δημόσιο καθώς και σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Επιπλέον, θα διαβιβάσει τα δεδομένα στους συνεργαζόμενους με το ασφαλιστικό γραφείο Βασιλειάδης Χρήστος ,παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, πραγματογνώμονες. Γίνεται μνεία ότι η σχετική διαβίβαση σε δημόσιους φορείς αποτελεί νομική υποχρέωση του ασφαλιστικού γραφείου Βασιλειάδης Χρήστος κατ’ άρθρο 6 Παρ. 2 γ του ΓΚΠΔ.

 1. Δικαιώματα υποκειμένου

5.1 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα  στο ασφαλιστικό γραφείο Βασιλειάδης Χρήστος (ως υπεύθυνο επεξεργασίας) για:

 • Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν,
 • Διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που το αφορούν ή για συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων,
 • Να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων που το αφορούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
 • Να ζητήσει το περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
 • φοριτότητα των δεδομένων του (πχ και απ’ ευθείας σε άλλη ασφαλιστική εταιρία).
  • Δικαίωμα εναντίωσης

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανα πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 Παρ.1 στοιχείο ε ή στ του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των εν λόγω διατάξεων. Σε τέτοια περίπτωση το ασφαλιστικό γραφείο Βασιλειάδης Χρήστος ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεν υποβάλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξουν επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο αυτών δικαιούται να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση. Σε τέτοια περίπτωση το ασφαλιστικό γραφείο Βασιλειάδης Χρήστος ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Ο ασφαλισμένος / λήπτης ασφάλισης / δικαιούχος του ασφαλίσματος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση της. Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο ενημερώνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης και για την οποία, επιπλέον, είναι αναγκαία η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου, μπορεί να σημαίνει ότι δε μπορεί να εκτελεστεί η σύμβαση σε κάποια από τις πτυχές της.

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή από το υποκείμενο, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ασφαλιστικού γραφείου Βασιλειάδης Χρήστος, τα στοιχεία του οποίου παρατίθενται ακριβώς παρακάτω.

 1. Επικοινωνία υποκειμένου με Το ασφαλιστικό γραφείο Βασιλειάδης Χρήστος

Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή εάν επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα του ή να λάβει αντίγραφο της τελευταίας έκδοσης της Ενημέρωσης του ασφαλιστικού γραφείου Βασιλειάδης Χρήστος, το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του γραφείου τον κύριο Βασιλειάδη Χρήστο χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 • Μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Μέσω ταχυδρομείου Μαζαράκη 1, ΤΚ 68132 Αλεξανδρούπολη, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Ελληνική Εποπτική Αρχή «ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (www.dpa.gr).

 1. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Το ασφαλιστικό γραφείο Βασιλειάδης Χρήστος διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης και Καταστροφής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του γραφείου. Εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη, πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας, και μέχρι την περαίωση της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.